Przeworsk, dnia 02 sierpnia 2011r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU I PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013
Tytuł Projektu
Udział F.H.U. „Instalator” Sp.J. jesienią 2011 roku w Międzynarodowych Targach Rzeszowskich szansą na podniesienie konkurencyjności”
 

ZA PYTANIE OFERTOWE
 

W związku z realizacją Projektu „Udział F.H.U. „Instalator” Sp. J. jesienią 2011 roku w Między-narodowych Targach Rzeszowskich szansą na podniesienie konkurencyjności” ETAP I zapraszamy Państwa do składania ofert na zakup usługi w zakresie kompleksowej obsługi udziału F.H.U. „Instalator” S.J. w Międzynarodowych Targach Budownictwa w Rzeszowie w dniach 9-11 września 2011r.

Oferta powinna obejmować następujący zakres usług:
I. Opracowanie i wykonanie aranżacji stoiska w tym:

 • wynajem dystrybutora z wodą;
 • wynajem ekspresu do kawy;
 • wynajem barku;
 • wynajem konstrukcji szkieletowej pokrytej dachówką ze ścianami obłożonymi płytkami klinkierowymi;
 • wynajem stojaka na ulotki (2szt.);
 • wynajem ścianki łukowej z grafiką;
 • wynajem stolika (2szt.);
 • wynajem krzeseł (8szt.);
 • wynajem lady z grafiką;
 • wynajem wykładziny (64m2);
 • montaż instalacji elektrycznej;
 • montaż konstrukcji domku wraz z pokryciem dachówką.
  2. Opracowanie i wykonanie druków reklamowych w tym:
 • przygotowanie i druk ulotek reklamowych (10000szt.);
 • przygotowanie i druk katalogu produktowego (1000szt.);
 • przygotowanie i druk kalendarzy firmowych – kalendarz listkowy (10000szt.);
 • przygotowanie i druk kalendarzy firmowych – kalendarz planszowy (500szt.).

  3. Wykonanie gadżetów promocyjnych w tym:

 • koszulki (500szt.);
 • kubki (1000szt.);
 • długopis (1000szt.).

  4. Opracowanie i wykonanie filmu promocyjnego, spot reklamowy w TV Rzeszów:

 • usługa opracowania filmu promocyjnego;
 • 80 emisji w TV Rzeszów.

  5. Reklama w prasie regionalnej w tym:

 • ogłoszenie w dzienniku NOWINY – moduł ½ strony (2szt.);
 • ogłoszenie w dzienniku SUPER NOWOŚCI – moduł ½ strony (2szt.).

  6. Kampania bilboardowa w tym:

 • spot na telebim stacjonarny – emisja co 4 minuty – jeden miesiąc;
 • spot na telebim mobilny – emisja co 2 minuty – jeden miesiąc.

  7. Promocja na stronie internetowej wnioskodawcy:

 • zamieszczenie baneru na stronie internetowej.

  8. Promocja w Google:

 • zakup pakietu 20000 kliknięć.

  9. Opracowanie materiałów promocyjnych na płytach DVD:

 • płyta DVD + pudełko (500szt.) wraz z nadrukiem, naklejką i nagraniem danych.

Firma F.H.U. „Instalator” Jerzy Cieślak, Tomasz Stącel, Edward Wróbel S.J. zastrzega sobie dodawanie do przedmiotowego ogłoszenia innych usług i dostaw w miarę potrzeb związanych z udziałem w w/w imprezie.

II. Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
4. Nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
5. W przypadku, których, wspólnik spółki jawnej, partner członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
6. Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

III. Złożona oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta;
 • datę sporządzenia;
 • łączną wycenę netto oraz brutto usług wymienionych w zapytaniu;
 • termin ważności oferty;
 • warunki i termin płatności;
 • podpis osoby sporządzającej ofertę wraz z pieczątką firmową.

Firma F.H.U. „Instalator” Jerzy Cieślak, Tomasz Stącel, Edward Wróbel S.J. zastrzega sobie prawo do kierowania zapytań, wyjaśnień, negocjacji (w przypadku, gdy przedłożone oferty będą opiewać na wyższe kwoty niż posiadane przez zamawiającego) w odniesieniu do złożonych ofert.

Okres realizacji projektu od 15 sierpnia 2011r. do 15 października 2011r.
Termin składania ofert upływa dnia: 10 sierpnia 2011r. o godz. 15:00
Wszystkie nadesłane oferty zostaną otwarte i rozpatrzone w dniu 10 sierpnia 2011 roku o godzinie 16:00.
Wykonawca, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony o tym fakcie najpóźniej w dniu 11 sierpnia 2011 roku do godziny 12:00.

Przedłożona oferta powinna być ważna przez okres 14 dni od terminu składania ofert.
Po wygaśnięciu oferty, F.H.U. „Instalator” Sp.J. może zwrócić się do oferenta o przedłużenie ważności oferty o kolejne dni.

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Nazwa Waga (suma 100%)

1 Cena 40%
2 Kompleksowość usługi 30%
3 Termin realizacji 20%
4 Warunki płatności 10%
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.

V. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Ofertę składa się wypełniając Formularz ofertowy stanowiący załącznik do zapytania;
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim;
4. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane;
5. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy;
6. Pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, jako
dodatkowy załącznik wymagany jedynie w przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez osobę/y nieposiadającą/e statutowych uprawnień do reprezentowania Wykonawcy;
7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany. do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert;
8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert;
9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert;
10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Warunki płatności:

1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu faktury zbiorcze za wszystkie działania
przewidziane niniejszym zapytaniem jedynie po dacie realizacji ostatniej zamawianej pozycji;
2. Zamawiający dokona płatności za wykonaną usługę w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT;
3. Warunki podane przez oferenta nie mogę być gorsze od podanych wyżej.

Wypełniony formularz ofertowy (załącznik) powinien zostać wydrukowany na papierze firmowym oferenta lub być opatrzony pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz czytelny podpis. Oferta może być przekazana pocztą (liczy się data wpływu) lub osobiście na adres siedziby spółki: F.H.U. „Instalator” ul. Niepodległości 57, 37-200 Przeworsk. Oferta powinna zostać umieszczona w zamkniętej kopercie, na której będą znajdować się dane adresowe oferenta, zleceniodawcy oraz adnotacja: „Konkurs ofert – zakup kompleksowej usługi w zakresie obsługi firmy F.H.U. „Instalator” Jerzy Cieślak, Tomasz Stącel, Edward Wróbel S.J w Międzynarodowych Targach Budownictwa w Rzeszowie – edycja jesień 2011”.

Zapytanie ofertowe przesłano do potencjalnych wykonawców, zamieszczono na stronie internetowej zleceniodawcy: www.instalator.przeworsk.pl oraz w siedzibie spółki w miejscu publicznie dostępnym.